Ambitieus herbestemmingsplan van projectgroep HIJM voor Klein-Hitlandse steenovens is van de baan

Gepubliceerd op 14 maart 2019 om 12:18

De groep vrijwilligers die op de locatie van rijksmonument steenovens Klein Hitland aan de Hollandsche IJssel in Nieuwerkerk aan den IJssel ondermeer een ecomuseum met een toeristeninformatiepunt, theater, zalen en horecavoorzieningen wilde realiseren, heeft na drie jaar de handdoek in de ring gegooid.

Deze Projectgroep HIJM, bestaande uit professionals uit de architectuur, bouw, cultuur, marketing en zorg, kreeg onvoldoende input van de gemeente om te kunnen komen tot een financiëel onderbouwd plan. Het plan faalde, ondanks alle positieve reacties van de Zuidplassenaarse gemeenteraadsfracties, de Provincie Zuid-Holland en andere betrokken instanties, zoals de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

De projectgroep startte begin 2016 met de intentie om binnen een half jaar te weten te komen wat bij de herbestemming van de steenovens architectonisch kon worden gerealiseerd. Daarna konden de stichtingkosten worden berekend die bepalend zijn voor de exploitatie van de mix activiteiten die erin was voorzien.

Dit half jaar werd twee jaar van onderzoek, schetsontwerpen maken en besprekingen voeren. De gemeente liet enthousiast een cultuurhistorisch rapport maken om de bouwkaders te kunnen bepalen. Toen het er in 2017 naar uitzag dat het laatste concept schetsplan de toets zou doorstaan, kreeg de projectgroep zelf subsidie van het innovatiefonds waarmee ze een projectpresentatie kon voorbereiden om snel de financiering rond te krijgen, na de goedkeuring voor het plan.

Begin 2018 bleek echter dat er kadastraal en qua nutsvoorzieningen addertjes onder het gras zaten, waar de betrokkenen niet van op de hoogte waren. De projectgroep besloot te wachten met verdere voorbereidingen, tot de gemeente helderheid zou verschaffen over de financiële consequenties voor het project, maar die kwam daar niet mee af.

Na alle investeringen in tijd en energie en alle ervaringen die zijn opgedaan, hebben de initiatiefnemers bij de gemeente voorgesteld om met de opgedane ervaringen een minder ambitieus projectplan uit te werken dat nog voor het toeristenseizoen 2020 gerealiseerd kan worden. In de vier open ovens zou dan een openlucht ecomuseum kunnen worden gerealiseerd. De verbouwde turfschuur (op de foto links) kan daarbij fungeren als bezoekerscentrum. Dit plan krijgt ook de steun van Stichting Steenovens Klein Hitland die de afgelopen jaren activiteiten op deze locatie organiseerde om het rijksmonument onder aandacht te brengen.

Deze stichting, die nu geen bron van inkomsten heeft, kan na een dergelijke aanpassing met vrijwlligers het ecomuseum in de zomerweekenden exploiteren en tegen betaling beschikbaar stellen aan derden voor bijvoorbeeld bijeenkomsten, podiumkunsten of kunstexposities.

De projectgroep HIJM wil vrijwillig meewerken aan de planontwikkeling van dit alternatief, mits de gemeente, als eigenaar van het rijksmonument, wel de uitvoeringskosten voor haar rekening neemt. Wethouder Verbeek van Cultuur heeft te kennen gegeven het idee te omarmen en dat ook de rest van het college positief is over de nieuwe ontwikkeling. Als het aan Verbeek ligt wordt deze alternatieve aanpak verwerkt in de nieuwe cultuurvisie die in juli ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Foto: Een van de vier steenovens die ingericht kan worden als ecomuseum.


«   »