Nieuwe kaarten brengen bodemdaling in beeld

Gepubliceerd op 5 december 2018 om 16:34

Op de kaart Bodemdaling in de ondiepe ondergrond kleurt het westen van Nederland rood. Dat betekent aan dat de bodem met meer dan vijf millimeter per jaar zakt. Dat de bodem zakt was al bekend. Maar de daling gaat hier harder dan verwacht door de klimaatverandering, waardoor de bodem uitdroogt. In de afgelopen zomer heeft dit al zichtbare schade opgeleverd in de vorm van tientallen huizen die scheuren en verzakkingen vertoonden door de droogte.

Veenbodemdaling is een natuurlijk proces. Dit proces is in Nederland al sinds de negende eeuw aan de gang, sinds de start van het ontginnen van veengebieden. Om gebieden geschikt te maken voor landbouw werd het veen ontwaterd door vaarten en sloten te graven met als gevolg dat het veen een deel van zijn volume verloor en de bodem inklonk. Dit natuurlijke proces van bodemdaling werd versneld door verdere ontwatering voor agrarisch landgebruik en de bouw van (nieuwe) woningen. Om bodemdaling te beperken, proberen waterbeheerders de waterstand in veel veengebieden nu zo hoog mogelijk te houden. Hierdoor zijn de gebieden niet meer geschikt voor akkerbouw (te nat), maar alleen als weidegebied voor koeien. Vandaar de naam veenweidegebied.

 

Gebieden waar eventueel problemen kunnen ontstaan met houten funderingspalen zijn op de kaart Indicatieve aandachtsgebieden funderingsproblematiek in de Atlas Leefomgeving te zien. Paarse gebieden hebben een bodem met minder draagkracht en zijn kwetsbaar (laagveen-, rivieren-, zeeklei- en getijdengebied). Bruine gebieden hebben een minder kwetsbare bodem. In steden (grijze gebieden) is deze indeling soms niet te maken door de ontstane bodemdiversiteit.

Nature Today besteedde er deze week er de nodige aandacht aan.

Lees meer »

Verwachte bodemdaling 2002-2050 in centimeters (Bron: Deltares en Bodemdalingskaart.nl)


«   »