Naam Hollandsche IJssel is toch echt met ch

Gepubliceerd op 8 november 2018 om 10:28

Beide schrijfwijzen van de aardrijkskundige eigennaam Hollandsche IJssel is Rob Stolk, voormalige uitgever van huis-aan-huiskranten in de IJsselregio, tegenwoordig projectleider bij de stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders, al jarenlang een doorn in het oog. Zijn pogingen om de correctie spellingwijze met ch er bij Wikipedia door te krijgen is drie keer teniet gedaan door een moderator die het standpunt huldigt dat Hollandsche IJssel zonder ch moet worden geschreven omdat dit de moderne spelling is.

Recent liet een Krimpense wethouder nog borden van de Algerabrug opnieuw maken omdat daarop Hollandse IJssel zonder ch stond. Voor Stolk was de maat vol toen bij een regionale fusie als nieuwe naam Rabobank Hollandse IJssel werd voorgesteld, omdat dit volgens de marketeer, moderner overkomt.

Onderzoek

Stolk wilde het uitzoeken en ontdekte dat alleen gemeenten de autoriteit hebben aardrijkskundige eigennamen te geven. Er is geen overkoepelde instantie die over benamingen gaat van wegen of landschapselementen die gemeentegrensoverschrijdend zijn. Per gemeente kan een waterloop of doorgaande weg daardoor dus anders heten en/of worden geschreven.

Alle officiële instanties gebruiken ch

Een klein onderzoekje onder de gemeenten waar de IJssel (de Hollandse, niet de Gelderse) stroomt, leert echter dat alle acht gemeenten Hollandsche IJssel met ch hanteren, zoals de rivier heette voor de spellinghervorming van 1946, die overigens alleen de taalkundige spelling betrof en geen eigennamen. Ook Rijkswaterstaat, de beheerder van de waterwegen en de provincies hanteren de versie met ch.

Het Ministerie bemoeit zich niet meer met spelling, ervoer Stolk na zijn vraag bij de landelijk overheid om opheldering over dit vraagstuk. Een woordvoerder liet hem wel weten dat taalgebruik aan het Taalunieversum wordt overgelaten. Stolk nam daarom contact op met die instantie en kreeg het antwoord dat hij verwachtte.

  1. Taalspellingregels gelden niet voor eigennamen.
  2. Correcte spelling moet worden verricht volgens het zogenaamde ‘donorprincipe’. Dit houdt in dat de oorspronkelijke schrijfwijze zoals de eigenaar die eraan heeft gegeven, moet worden gerespecteerd.
  3. Het Taalunieversum adviseert daarom aan te sluiten bij de schrijfwijze van de gemeenten en andere overheden en in dit geval voor de hele rivier de naam met ch.

Tamara Mewe, van het Taalunieversum, vindt dat instanties, als Wikipedia, daarom van de eigennaam Hollandsche IJssel moet uitgaan en in het artikel daarover elders kan vermelden dat de taalkundige spelling Hollandse IJssel ook voorkomt. Dit laatste dan in de vergelijking met de andere IJssel in Nederland, namelijke de Gelderse.

Hiermee is dus duidelijkheid verschaft. Stolk roept om die reden overheden, redacties (en banken ;-)) op om vanaf nu consequent de juiste schrijfwijze te hanteren als de eigennaam van de Hollandsche IJssel wordt toegepast.


«   »